Statut Towarzystwa do pobrania tutaj >>>

Towarzystwo nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne", jest stowarzyszeniem i ma z tego tytułu osobowość prawną.

Celem Towarzystwa jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz popularyzowanie wiedzy o Afryce.

Osiąganiu tego celu służy w szczególności:

1) organizowanie posiedzeń i zjazdów naukowych,

2) organizowanie odczytów i wykładów w kraju i za granicą,

3) prowadzenie prac badawczych w kraju i za granicą,

4) działalność doradcza oraz wykonywanie ekspertyz,

5) inicjowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

6) prowadzenie kursów i szkoleń,

7) działanie na rzecz rozwijania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy afrykanistów oraz ich współpracy z instytucjami badawczymi, popularyzatorskimi, wydawniczymi, kulturalnymi i gospodarczymi których działalność ma związek z Afryką.

8) gromadzenie publikacji i dokumentacji oraz wszelkich zbiorów afrykanistycznych.

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która prowadzi działalność naukową w dziedzinie afrykanistyki lub pragnie w inny sposób uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, deklarująca chęć należenia do Towarzystwa w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Zarząd Główny.

Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna wyrażająca chęć należenia do Towarzystwa w tym charakterze i przyjęta na członka wspierajcego przez Zarząd Główny.