Czasopismo „Afryka” – początkowo jako Biuletyn PTAfr, zaczął ukazywać się od końca 1994 r. w Warszawie, w charakterze wewnętrznej publikacji informacyjnej. Był biuletynem dotowanym przez Komitet Badań Naukowych (do 2008 r.) i wydawanym dzięki społecznej pracy autorów, recenzentów i zespołu redakcyjnego. Stopniowo powiększał się jego zakres tematyczny i objętość. Ukazuje się dwa razy w roku. Od numeru 29 „Afryka” zmieniła swoją szatę graficzną i objętość, zrezygnowano również z określenia „biuletyn”, gdyż w istocie jest pismem naukowym, popularyzującym dorobek polskich afrykanistów. W parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało pięć punktów. Wydawanie czasopisma jest możliwe dzięki pracy społecznej członków zespołu redakcyjnego, składkom członków PTAfr i pieniądzom z grantu badawczego oraz dotacjom z funduszy na rzecz wspierania naukowej działalności wydawniczej pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie „Afryka” ma 6 punktów i znajduje się  na 89 pozycji listy B czasopism punktowanych MNiSW.